Disclaimer voor Stroomgasvergelijken.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Stroomgasvergelijken.nl.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Stroomgasvergelijken . In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stroomgasvergelijken.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Stroomgasvergelijken.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Stroomgasvergelijken.nl te mogen claimen of te veronderstellen.

Stroomgasvergelijken streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Stroomgasvergelijken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Stroomgasvergelijken.nl op deze pagina.

Regelgeving

Wij treden op treden als bemiddelaar. Dit betekent dat onze website ervoor kunnen zorgen dat de consument het product kan afsluiten bij de aanbieder, en dat onze website niet zal adviseren. De inhoud van de tool staat los van de rest van deze website.

Uitschrijving e-mail

Voor het uitschrijven van de nieuwsbrief zijn de volgende regels opgesteld. Hiermee gaan wij(Stroomgasvergelijken.nl) akkoord dat de verwijdering van je e-mailadres zal plaatsvinden. Stroomgasvergelijken.nl zal niet jouw e-mailadres gebruiken om je nieuwsbrieven en speciale aanbiedingen van onze partners te sturen. Inschrijven zal ook niet meer mogelijk zijn.

Inschrijving e-mail

Met instemmen van deze algemene voorwaarden ga je akkoord met opname van je e-mailadres in onze database die wij gebruiken voor diverse websites (omtrent vergelijking). Stroomgasvergelijken mag jouw e-mailadres gebruiken om je nieuwsbrieven en speciale aanbiedingen van onze partners te sturen. Uitschrijven voor nieuwsbrieven is ten alle tijde mogelijk. Dat kan door gebruik te maken van de uitschrijflink in de nieuwsbrieven.

Inschrijving dubbele opt-in

Stroomgasvergelijken.nl gebruikt een dubbele opt-in voor de interesse in de nieuwsbrief met een controlemail, die ze ontvangen na de registratie (opt-in). Als de ontvanger op de link in deze e-mail klikt, bevestigt hij dat dit zijn e-mailadres is. Ook bevestigt hij dat hij de nieuwsbrief wil ontvangen. Daarmee wordt de registratie doorgevoerd.

De algemene voorwaarden van Stroomgasvergelijken zijn toepasselijk op iedere relatie tussen jou (‘Gebruiker’) en Stroomgasvergelijken.